Goran Bregovic

Platna Milosc Lyrics

Platna Milosc video

Votes:
+1
See also:
Wrong lyrics?

Goran Bregovic - Platna Milosc lyrics

Z pozoru ch³odny
choæ w œrodku p³onê
Id¹c bez celu
zmierzam do niej

Nie potrzebujê
¯adnej mapy
¯eby bezb³êdnie
do niej trafiæ

Mi³oœci
bracie siê nie kupi
Ten kto to œpiewa³
Nie by³ g³upi

Lecz jest uliczka
W moim mieœcie
Gdzie zawsze mo¿na
Kupiæ szczêœcie

P³atna mi³oœæ
Innej nie znam
P³atna mi³oœæ
Poezja

Czasami
gdy na ciebie patrzê
To chcia³bym zostaæ tu
na zawsze

A gdy dotykam
twego ³ona
To got...y³bym
na nim skonaæ

A ty ¿artujesz
ze swego cia³a
I m...z:
Ale jestem stara...

Te parê zmarszczek
to drobnostkaGoran Bregovic - Platna Milosc - http://motolyrics.com/goran-bregovic/platna-milosc-lyrics.html
Skoro do rana
mogê zostaæ

P³atna mi³oœæ
Innej nie znam
P³atna mi³oœæ
Poezja

Grajcie nam, mandoliny!

Mi³oœæ jest tania
szybka, prosta
Kto siê jej oprze
Kto jej sprosta

Kochaj¹c
Nie myœlimy o tym
¿e uzale¿nia
jak narkotyk

Z pozoru p³onê
lecz w œrodku jestem ch³odny
Id¹c bez celu
wznoszê mod³y

Jedno tylko
mogê pragn¹æ:
Nie daj mi, Panie
Kochaæ... darmo

P³atna mi³oœæ
Innej nie znam
P³atna mi³oœæ
Poezja

P³atna mi³oœæ
Innej nie znam
P³atna mi³oœæ
Poemat

Mandoliny, grajcie! Grajcie...

Write a comment

What do you think about song "Platna Milosc"? Let us know in the comments below!

Recommended songs