Kayah

Twoja D³oñ Lyrics

Twoja D³oñ video

Kayah
Overview
Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Kayah - Twoja D³oñ lyrics

Czy to jest d³oñ
Dla której ja
Wk³ada³am wci¹¿
To najg³adsze z cia³

Czy to jest d³oñ
Pod któr¹
Moje piersi jak
Kwiaty dwa
Karminem nieustannie i bezwstydnie zakwita³y

Czy to jest d³oñ
Mój ca³y œwiat
Prawdziwy choæ
Ma³y tak jak twoja garœæ

Czy to jest d³oñ
Co przybli¿a³a ci do warg
Mnie ca³¹ jak
Soczyste i dojrza³e w s³oñcu stosy pomarañczyKayah - Twoja D³oñ - http://motolyrics.com/kayah/twoja-d-on-lyrics.html

To twoja d³oñ
Bliska choæ
Obca wci¹¿
I czy to
Twoja d³oñ
Dziœ siê z ni¹ sta³o coœ
Bo nieomylna siê pomyli³a

Czy to jest d³oñ
£agodny ptak
A mo¿e to
Siê nie zdarzy³o wcale nam

Czy to jest d³oñ
Uwierzyæ w to jest trudno tak
Ta sama choæ
Zostawi³a dzisiaj nagle na policzku moim
Œlad

Write a comment

What do you think about song "Twoja D³oñ"? Let us know in the comments below!

Recommended songs