Bajm

Co Mi Panie Dasz Lyrics

Co Mi Panie Dasz video

Bajm
Overview
Bajm - Bajm album
ALBUM
Votes:
0
Tags:
  • bajm
  • beatka moj promyczek
  • leb odpada
  • polish
  • pop rock
See also:
Wrong lyrics?

Bajm - Co Mi Panie Dasz lyrics

Karuzela gra,
W g³oœnikach wci¹¿ muzyka gra
Czujê, jak w jej takt
Ko³yszê siê ca³a

I raz, i dwa, i trzy,
I w górê serca, wielki czis
Czujnoœæ œpi, trochê mdli,
Jak szarlotka z rana

Co mi, Panie, dasz
W ten niepewny czas?
Jakie s³owa uko³ysz¹
Moj¹ duszê, moj¹ przysz³oœæ
Na tê resztê lat?

Kilka zdartych szmat,
Bym na ty³ku siad³
I czy warto, czy nie warto,
Mocn¹ wódê lejê w gard³o,
By ukoiæ ¿al
Bajm - Co Mi Panie Dasz - http://motolyrics.com/bajm/co-mi-panie-dasz-lyrics.html
Co tam nagi brzuch
I w górê po³atany ciuch
Czujê ten wiatru pêd,
A¿ g³owa odpada

I raz i dwa i trzy
I wcale nie jest zimno mi
Z góry pluæ, gumê ¿uæ,
Tu wszystko wypada

Co mi, Panie, dasz
W ten niepewny czas?
Jakie s³owa uko³ysz¹
Moj¹ duszê, moj¹ przysz³oœæ
Na tê resztê lat?

Kilka zdartych szmat,
Bym na ty³ku siad³
I czy warto, czy nie warto,
Mocn¹ wódê lejê w gard³o,
By ukoiæ ¿al

Write a comment

What do you think about song "Co Mi Panie Dasz"? Let us know in the comments below!

More "Bajm" Album Lyrics

Recommended songs