Amalia Rodrigues
Amalia Rodrigues

Vitti Na Crozza Lyrics English translation

Lyrics

Amalia Rodrigues - Vitti Na Crozza

Vitti na crozza supra nu cannuni
fui curiuso e ci vossi spiare
idda m'arrispunniu cu gran duluri
murivi senza un tocco di campani. Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru un sacciu unni
ora ca sugnu vecchio di ottantanni
chiamu la morti i idda m' arrispunni. Cunzatimi cunzatimi lu me lettoAmalia Rodrigues - Vitti Na Crozza - http://motolyrics.com/amalia-rodrigues/vitti-na-crozza-lyrics-english-translation.html
ca di li vermi su manciatu tuttu
si nun lu scuntu cca lu me pIccatu
lu scuntu allautra vita a chiantu ruttu. C'e' nu giardinu ammezu di lu mari
tuttu ntssutu di aranci e ciuri
tutti l'acceddi cci vannu a cantari
puru i sireni cci fannu all'amurio. Submitter's comments:  As there is no Sicilian in the list of languages I had to choose Italian.

English translation

Amalia Rodrigues - I Saw A Homeless (English translation)

I saw a homeless person on top of a cannon,
I was curious and I wanted to ask.
She answered with great pain.
She died without a ring of a bell.
"My years, my years are gone.
My years, my years are gone and I don't know where.
Now when I am 80 years old,
I am calling death and it answered me:Amalia Rodrigues - Vitti Na Crozza - http://motolyrics.com/amalia-rodrigues/vitti-na-crozza-lyrics-english-translation.html
"Make, make my bed
Because the worms will eat everything
If you don't repent in this life."
"I will repent in the next life with broken tears."

There is a garden in the middle of the sea.
It is filled with oranges and flowers.
All the birds go to sing there,
Even the mermaids go to make love there.

Write a comment

What do you think about song "Vitti Na Crozza"? Let us know in the comments below!

More Amalia Rodrigues lyrics English translations